عقاید فطری
120 بازدید
تاریخ ارائه : 12/3/2013 8:44:00 AM
موضوع: کلام

بسم الله الرحمن الرحیم

این گونه از عقاید گفتن که تناسب 100% با فطرت داشته و تمام آیات الهی مؤید آن باشد شنیدنی و از جا برکندنی است.

ادامه دارد...