آسیب شناسی نظام خانواده
51 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این آسیب شناسی از 3 منظر حوزه / دانشگاه / انقلاب پیگیری می شود و شاخصه هر کدام گفته و با نظام مطلوب مقایسه می شود.